NB-Care fietsreiniger

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
NB Care: NB CARE
Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NB CARE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Consument Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NB Care, alsmede op alle met NB Care aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door NB Care is ingestemd.
NB Care behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de webshop van NB Care en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

NB Care is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Koper en NB Care komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van NB Care gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De Koper is de prijs verschuldigd die NB Care in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door NB Care worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

Bij bestellingen via de Webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
• BanContact / Mister Cash
• Belfius betaalknop
• KBC betaalknop
• iDEAL
• Creditcard

NB Care kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst verder uitbreiden, tijdens het afrekenen van jouw bestelling via onze webshop kan je onze huidige beschikbare betalingsmogelijkheden terugvinden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

In het geval door NB Care een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die NB Care, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is NB Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

NB-Care levert binnen de 3 werkdagen naar België (BE), Duitsland (DE), Frankrijk (FR), Luxemburg (LU) en Nederland (NL). In beginsel streeft NB Care ernaar om bestellingen die voor 13.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. NB Care streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft NB Care het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is NB Care gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan NB Care schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. NB Care is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Recht van verzaking en ruiling

Wanneer u een product aankoopt op www.nb-care.com kunt u, als consument, vanaf de dag van de levering, gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop. U beschikt over deze tijdspanne om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om het product terug te brengen.

Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.

In geval de goederen vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant, hebben deze een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk.

NB Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door NB Care geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, NB Care in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien NB Care om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van NB Care of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden NB Care te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen NB Care zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat NB Care op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. NB Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. NB Care streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan NB Care.

Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

10. Overmacht

In geval van overmacht is NB Care niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. NB Care is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij NB Care, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NB Care, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

NB Care zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement.
NB Care neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van NB Care, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van NB Care of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met NB Care, voor te leggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de Website of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een dergelijke klacht kan aan het BDMV worden meegedeeld per post (BDMV, t.a.v. Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel), per e-mail (comite@bdma.be) of via het formulier dat beschikbaar is op de website www.becommerce.be.

Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, is NB Care aan deze keuze gebonden. Wanneer NB Care dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door NB Care schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt NB Care de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De bemiddelingsdienst doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de bemiddelingsdienst. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

15. Diverse bepalingen

De maatschappelijke zetel van NB Care is gevestigd te 9080 Zaffelare, Dam 12 met KBO nummer 0749936989. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan NB CARE op voormeld adres of naar het e-mail adres info@nb-care.com.

NB Care streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan NB Care, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van NB Care een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en NB Care met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de algemene voorwaarden van NB Care, kan je ons hier contacteren.